• Nadpis

    • T

     Spojená škola

     Gyulu Szabóa 1

     Dunajská Streda

     s organizačnými zložkami

     Špeciálna základná škola  s vyučovacím jazykom maďarským

      Speciális Alapiskola

     a

     Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským

     Készségfejlesztő iskola

     Ul. Gyulu Szabóa č.1,

      Dunajská Streda – Dunaszerdahely

     súčasť školy

     Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

     Gyulu Szabóa 1

     Dunajská Streda – Dunaszerdahely

     Tel/Fax: 031 552 42 26, e-mail: szspsvjmds@stonline.sk

     Web.: www.spojskolads.edupage.org

      

      

      

      

     Kritériá pre prijatie uchádzačov do

      Praktickej školy, Gyulu  Szabóa 1 Dunajská Streda

     na školský rok 2016/2017

      

     Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní), je typ školy v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

     Praktická škola, Gyulu Szabóa 1 v Dunajskej Strede poskytuje prípravu v oblasti príprava jedál a výživa.

     Kód Praktickej školy, Gyulu Szabóa 1 v Dunajskej Strede: 627 506 odbor: 649 2200

      

     Prijímanie do praktickej školy ( podľa § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní): Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá na prijatie uchádzača do praktickej školy nasledovne:

     1. Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.
     2. Do praktickej školy je možno prijať žiaka, ktorý nebol úspešný na prijímacom pohovore do odborného učilišťa ( rozhodnutie o neprijatí do odborného učilišťa doloží zákonný zástupca žiaka.
     3. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím, alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

     K prijatiu Žiaka do praktickej školy treba predložiť nasledovnú pedagogickú dokumentáciu:

     1. Prihláška žiaka do praktickej školy s vyjadrením triedneho učiteľa a lekára
     2. Psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka
     3. Špeciálno-pedagogická diagnostika žiaka
     4. Rozhodnutie o zaradení žiaka do špeciálnej základnej školy, prípadne individuálnej integrácii žiaka
     5. Zápisný lístok na štúdium na strednej škole
     6. Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, prípadne individuálnu integráciu.

     Do praktickej školy budú prijatí žiaci bez prijímacích pohovorov na základe individuálneho pohovoru s uchádzačom a jeho zákonným zástupcom a po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka.

     Prihlášky na štúdium je treba doručiť, alebo priniesť na adresu školy do 30.04.2016.

     Všetky dokumenty k prijatiu žiakov posudzuje prijímacia komisia,ktorú určí riaditeľ školy. Po prehodnotení prihlášok do praktickej školy sa určí poradie prijatých žiakov podľa dátumu doručenia prihlášky a jej kompletnosti.

     Rozhodnutia o prijatí žiaka do PŠ vydá riaditeľ školy najneskôr do konca septembra 2016.

      

     Určenie prijímacej komisie pre prijímanie žiakov do PŠ pre školský rok 2016/2017:

          - Mgr. Juraj Šándor, riaditeľ školy

          - Mgr. Sabina Katonová, zástupca riaditeľa školy

          - Mgr. Eva Mohácsiová, výchovná poradkyňa školy

      

     Individuálne pohovory s uchádzačnmi a ich zákonnými zástupcami prebehnú v priebehu mesiac máj 2016.

      

     Záver z prijímacieho pohovoru:

     1. Žiak vyhovel prijímaciemu pohovoru, ak spĺňa požadované kritériá
     2. Žiak nevyhovel prijímaciemu pohovoru, ak nesplnil niektoré požadované kritériá.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Dunajskej Strede 22.01.2016                                            .........................................

                                                                                                            Mgr.Juraj Šándor

                                                                                                               riaditeľ školy